1 2 3 4 5 6    <
La salut pública a les Illes Balears, cap a una nova salut pública

La Direcció General de Salut Pública i Consum de les Illes Balears ha començat l’ implantació d’un model de Salut Pública basat en determinants de salut que té com objectius millorar l'eficàcia i eficiència de les accions o programes de Salut Pública mitjançant l’ús de les TICs i reforçar la tendència cap a la intersectorialitat i la integració del valor salut en totes les polítiques.

Objectiu

L’objectiu de l’estratègia d’alimentació saludable i vida activa es proveir un marc d’acció en el qual els actors implicats, decisors polítics, grups d’interès etc. pugin treballar conjuntament per afavorir i construir un entorn que faci més fàcil als residents de les Illes Balears l’elecció d’una alimentació saludable i una vida activa per tal de:

- Disminuir l’augment de prevalença de l’obesitat de la població adulta i infantil
- Contribuir a la disminució de les malalties cròniques associades a l’obesitat
- Millorar la qualitat de vida i el benestar dels residents de les Illes Balears

Missió

En consonància amb l’orientació de la Direcció General, la nostra missió és millorar la salut dels ciutadans de les Illes i gestionar les seves necessitats essencials relacionades amb l’alimentació saludable i vida activa per tal de prevenir i controlar el sobrepès i l’obesitat i les malalties cròniques associades.

Per això, treballem amb partners per construir un entorn social i físic que promogui com opció més fàcil una alimentació saludable i una vida activa.

Per que una proposta d’entorns saludables?

A nivell individual es pot prevenir l’obesitat si el individu es mou més i menja menys. Malauradament, l’entorn cultural i social no afavoreix que els individus pugin seguir fàcilment aquest consell tal i com ens demostra el fet de que la meitat de la població de les Illes presenta un excés de pes. La possibilitat d’elecció d’un individu esta molt condicionada per influències culturals així com per les oportunitats per poder elegir.

Per aquesta raó, l’Estratègia proposa iniciatives assumint que els canvis de comportament a nivell individual sols poden ocorre en entorns que afavoreixin l’elecció d’una alimentació saludable i assequible, i les oportunitats per realitzar una vida activa, a l'entorn on viu, estudia, treballa, es relaciona.....

Principis reguladors de l’estratègia

Tenir impacte al conjunt de la població i en grups de població específics
- Combinar els esforços de tots els socis estratègics
- Promoure i facilitar el partenariat amb tots els grups d'interès implicats.
- Reduir les desigualtats en salut actuant en grups desfavorits
- Aconseguir las capacitats necessàries per aconseguir l’èxit
- Basar-se en intervencions d'evidència científica demostrada
- Reconèixer la necessitat d’innovar, investigar, avaluar i tenir continuïtat al llarg del temps

Treballar amb grups d’interés

Els esforços per aconseguir canvis de comportament son més efectius quan s’actua a diferents nivells: societat, institutions, organitzacions, grups d’interès. Les iniciatives per prevenir l’obesitat requereixen un esforç dels grups d’interès implicats i molts col·laboradors.

La Direcció General de Salut Pública i Consum proveeix el lideratge d’aquesta estratègia en col·laboració amb altres Institucions implicades: Conselleries d’Educació, Treball, Joventut, Esports, Consells i Ajuntaments, les xarxes ciutadanes, socials i empresarials  així  com els serveis sanitaris, les societats científiques i associacions de malalts que contribueixen desenvolupant polítiques efectives de suport a aquesta estratègia i ajudant a implementar-la de manera efectiva dins la nostra comunitat.

Comunicació

Aquesta estratègia ha de ser transmesa mitjançant un pla de comunicació efectiu per assegurar que tant la població com els grups d’interès i socis estratègics siguin conscients de l’ importància de fer que les opcions més saludables siguin fàcilment accessibles.

Les desigualtats en salut

La prevalença de l’obesitat és més elevada en grups de població més desfavorits i està associada a un baix nivell educatiu.
Les intervencions encaminades a fer que les opcions més saludables siguin fàcilment accessibles han de protegir especialment els que ho necessiten, contribuint d’aquesta manera a reduir les desigualtats en salut.

Necessitat de vigilar, avaluar i mesurar els avenços

La Direcció General de Salut Pública i Consum té la responsabilitat de vigilar, avaluar i mesurar l' impacte dels objectius plantejats a l’Estratègia, compartir els èxits i les lliçons apreses i comunicar els resultats a tots els actors implicats.

Estratègia

d'alimentació saludable i vida activa